Oblíbené ()

Parametry NIV a jejich doporučené nastavení

Parametr/ režim Popis funkce Doporučené nastavení
Exspirační tlak (EPAP) Zajišťuje dostatečnou funkční reziduální kapacitu plic FRC a průchodnost horních cest dýchacích,
zabraňuje kolapsu alveol a zlepšuje oxygenaci pacienta díky homogenitě distribuce ventilace.
Hodnota 4 až 10 cmH2O, pacienti s nadváhou a spánkovou apnoí rnají často
8-14 cmH2O, u neuromuskulárních pacientu bývá hodnota 4-6 cmH2O
Inspirační tlak (IPAP) Zvyšuje dechový objem Vt a minutovou ventilaci MV, poskytuje dostatečnou tlakovou podporu
a tím snižuje dechovou práci a spotřebu kyslíku.
Hodnota obvykle 15-25 cmH20, ve výjimečných případech vyšší.
Tlaková podpora (PS) Tlakový rozdíl mezi hodnotou IPAP a EPAP Rozdíl udržuje správný dechový objem a plicní ventilaci.
Snižuje zátěž dýchacích svalu, efekt PS ovlivňuje inspirační cyklus po celou dobu jeho trvání.
Hodnota 6 až 16 cmH2O(v počáteční fázi muže být nižší,
vyšší u akutní hyperkapnie).
čas vzestupu tlaku
(Rise time)
Doba vzestupu potřebná k přechodu z výdechového do nádechového tlaku. Kratší doba vzestupu
podporuje efektivitu ventilace, prodloužení doby vzestupu zvyšuje komfort ventilace.
Pokud je doba vzestupu delší než doba spontánního nádechu, pak se nastavený IPAP neuplatní a
efektivita ventilační podpory nemusí být dostatečná.
Hodnota 100-800 ms, v akutní situaci kratší (100-400 ms)
a u chronických pacientu delší (400- 800 ms).
Maximální inspirační čas
(Ti max)
Maximální doba nádechu zajišťující, že nádech nepřekročí nastavenou dobu a poskytne dostatek
času pro výdech. Pacientovi umožní ukončení nádechu v případě, že ventilátor nerozpozná počínající
spontánní výdech.
Hodnota 2,0 -3,0 s.
Minimální inspirační čas
(Ti min)
Minimální doba nádechu zajišťuje dostatečnou dobu trvání nádechu. Delší doba obvykle zajišťuje
lepší distribuci ventilace. U CHOPN pamatujte na dostatečnou dobu trvání výdechu!
Hodnota 0,6-1,9 s, v akutních situacích obvykle 0,6-1,2 s
a v chronických případech 0,8-1,9 s.
Záložní dechová frekvence
(BR)
Minimální přípustná dechová frekvence. Pokud je dechová frekvence pacienta nižší, inspirační cyklus
je zahájen automaticky. Pokud je hodnota záložní frekvence vyšší než spontánní dechová frekvence
pacienta, jedná se o řízenou ventilaci.
Hodnota záložní dechové frekvenci je 10-16 dechů/min.
Používá se u pacientu s neuromuskulárním onemocněním, popř. centrální
hypoventilací. Při těžším nálezu centrální apnoe zvažte užití autoadaptivní
servoventilace ASV.
Režim S Tlaková podpora je poskytnuta pouze při spontánním nádechu.  
Režim T Dechová frekvence ventilátoru je pevně nastavena, neřídí se spontánní dechovou aktivitou pacienta.  
Režim S/T Zapíná funkci záložní dechové frekvence. Používá se specificky u pacientu s neuromuskulárním onemocněním.
Není vhodné pro léčbu centrální apnoe ani u dlouhotrvající zástavy dýchání.
Citlivost spuštění inspiria
(Trigger)
Minimální inspirační priltok potřebný pro automatické rozpoznání a zahájení nádechu. Výchozí nastavení Střední je použitelné pro akutní i chronické situace,
pro pacienty s neuromuskulárním onemocněním zvyšte citlivost. Rovněž
upravte dle potřeby v rámci péče v průběhu hospitalizace.
Citlivost ukončení inspiria
(Cyklus)
Umožňuje přechod z nádechové fáze do fáze výdechu podle potřeby pacienta (cyklus). Výchozí nastavení Střední je pro chronické stavy,
pro pacienty s neuromuskulárním onemocněním v případě potřeby lze
prodloužit nastavením na Nízká, v akutní situaci je často nutné upravit
nastavení na Vysoká.
P(A)C (Asistovaná kontrola přetlaku) V režimu PAC je pevně nastaven inspirační čas. Nedochází k ukončení inspiračního cyklu spontánní
dechovou aktivitou pacienta či změnou priltoku.
Pacient muže spustit nádech, pokud je jeho vlastní dechová frekvence vyšší
než přednastavená hodnota, popř. je předdefinovaný inspirační cyklus
spuštěn podle nastavení záložní dechové frekvence.
iVAPS (Inteligentní tlaková podpora se  zajištěným objemem) Funkce navržená pro udržování přednastavené cílové alveolární ventilace, realizuje se sledováním
probíhající ventilace, přizpůsobením tlakové podpory a automatickým zajištěním inteligentní záložní
dechové frekvence.
Funkce AutoEPAP alternativně automaticky upravuje hodnotu EPAP tak,
aby horní dýchací cesty zůstaly otevřené. Léčba pomocí iVAPS je určena
pro pacienty s hmotností nejméně 30 kg.
(A)CV (Přetlaková ventilace s kontrolovaným objemem) Režim ventilace (A)CV nastavuje dechovou frekvenci s kontrolovaným objemem. Nádech je zahájen
ventilátorem v nastavené dechové frekvenci nebo spontánní dechovou aktivitou pacienta. Spontánní
nádech upraví dobu k dalšímu časovanému nádechu.
Spuštění nádechu i dechovou frekvenci je možno vyřadit z funkce pouze
jednotlivě. Pokud je trigger vypnutý, režimu bude označen jako CV.
P(A)CV (Ventilace s kontrolovaným přetlakem) Režim ventilace P(A)CV nastavuje dechovou frekvenci s kontrolovaným přetlakem. Nádech je
zahájen ventilátorem v nastavené dechové frekvenci nebo spontánní dechovou aktivitou pacienta.
Spontánní nádech upraví dobu k dalšímu časovanému nádechu.
Spuštění nádechu i dechovou frekvenci je možno vyřadit z funkce pouze
jednotlivě. Pokud je trigger vypnutý, režimu bude označen jako PCV.
P-SIMV (tlakově řízená synchronizovaná intermitentní zástupová ventilace) Podpilrný ventilační režim doplňující výpadek spontánního dýchání pacienta řízenými dechy
synchronizovanými s vlastním inspiriem.
Režim je kombinace ventilátorem generovaných dechu s definovaným dvouúrovňovým přetlakem se
spontánní dechovou aktivitou pacienta s kontrolou udržení nastavené dechové frekvence.
Tlaková podpora je iniciována ventilátorem při nastavené dechové frekvenci
nebo pacientem, pokud je trigger ve vzdálenosti 60% doby dechového
cyklu nebo 10 sekund od dalšího nastaveného nádechu.
V-SIMV (objemově řízená synchronizovaná
intermitentní zástupová ventilace)
Podpůrný ventilační režim doplňující výpadek spontánního dýchání pacienta řízenými dechy
synchronizovanými s vlastním inspiriem.
Režim je kombinace ventilátorem generovaných dechu s definovaným dechovým objemem se
spontánní dechovou aktivitou pacienta s kontrolou udržení nastavené dechové frekvence.
Objemová podpora je iniciována ventilátorem při nastavené dechové
frekvenci nebo pacientem, pokud je trigger ve vzdálenosti 60% doby
dechového cyklu nebo 10 sekund od dalšího nastaveného nádechu.

 

Neinvazivní přetlaková ventilace u pacientů s neuromuskulárním onemocněním ve stabilní fázi.

PARAMETR NOČNÍ NASTAVENÍ S MASKOU DENNÍ NASTAVENÍ S MPV
Režim ST, případně iVAPS (A)CV
Dechový objem Vt Vt 8-10 ml/kg IBW navýšený např. 900 ml
IPAP 6 - 12 cmH2O, až 20 cmH2O X
EPAP 3 - 6 cmH2O X
Záložní dechová frekvence 8 - 12 d/min vypnuto
Rise time 350 - 800 ms X
Ti max 2,0 - 4,0 s Ti = 1,8 s
Ti min 0,8 - 1,8 s X
Alarmy nastavte nebo odstraňte alarmy na základě stavu pacienta  
Trigger* střední dotek
Cyklus** střední X
Maska nosní/ celoobličejová nosní/ celoobličejová
Okruh jednoramenný, popř. jednoramenný s únikovou chlopní  
Start EPAP vypněte
Pokud má ventilátor funkci AutoEPAP a pacient má
sklon k obstrukční apnoi, je u těchto terapeutických
zařízení dobré tuto funkci (AutoEPAP) využívat
s případným omezením min a max hodnot.
X

 

Zapněte zařízení a opatrně přiložte masku na obličej pacienta. Při změně polohy masku upravte podle potřeby pacienta. Upravte polohu masky buď seřízením hlavové upínky nebo pomocí čelní opěrky.
Dejte pozor, aby maska nebyla příliš utažena!

← Obvyklá základní onemocnění Sledování léčby →