O poruchách dýchání ve spánku | ResMed Ceska Republika

O poruchách dýchání ve spánku

jaké-jsou-příznaky-spánkové-apnoe-resmed-mobilní

Poruchy dýchání ve spánku (SDB) jsou charakterizovány abnormálními dechovými vzorci nebo pauzami v dýchání a nedostatečnou ventilací během spánku.

Mezi nejčastější typy poruch dýchání ve spánku patří syndrom rezistence horních cest dýchacích (UARS) a syndrom obstrukční spánkové apnoe a hypopnoe* (OSAHS), známý také jako obstrukční spánková apnoe (OSA).

Chrápání a spánková apnoe?

Chrápání i obstrukční spánková apnoe (OSA) mají společný původ:

Obstrukce horních cest dýchacích způsobená uvolněním svalů ovládajících měkké patro a jazyk.

U chrápajících osob bez OSA jsou dýchací cesty ucpané, ale nejsou zavalené, i když dochází k omezení průtoku. U chrápajících s OSA dochází k částečnému nebo úplnému kolapsu dýchacích cest, což vede buď k:

 • Apnoe, což je zástava proudění vzduchu na 10 sekund nebo déle.
 • Hypopnoe, což je pokles průtoku vzduchu trvající déle než 10 sekund, se snížením průtoku vzduchu o 30 % a nejméně 4% desaturací kyslíku oproti výchozí hodnotě.

 

dýchací cesty-když-chrápete-apnoe

Druhy spánkové apnoe

Obstrukční
spánkové apnoe

Obstrukční spánková apnoe (OSA) je nejčastější formou poruch dýchání ve spánku (SDB), která postihuje více než tři z deseti mužů a téměř jednu z pěti žen.1 Pacienti, kteří trpí OSA, mají často během spánku částečný nebo úplný kolaps horních cest dýchacích.

Centralní
spánková apnoe

Centrální spánková apnoe (CSA) je méně častá než OSA.2 Na rozdíl od pacientů s OSA, kteří mají částečně nebo zcela zablokované horní cesty dýchací, což omezuje dýchání, pacienti s CSA mají poruchu centrálního nervového systému. To znamená, že buď dýchací centrum v mozku nedokáže spustit dýchání, nebo signál k nádechu není správně přenášen do zbytku těla pacienta.

Smíšená
spánková apnoe

Smíšená spánková apnoe je kombinací obstrukční spánkové apnoe a centrální spánkové apnoe. Smíšená spánková apnoe je častější než CSA, ale méně častá než OSA3

Komorbidity související se spánkovou apnoe

1. Spánková apnoe a hypertenze

Lidé s poruchami dýchání ve spánku (SDB) mají zvýšené riziko vzniku hypertenze, a to nezávisle na dalších relevantních rizikových faktorech.1-5 Toto riziko souvisí se závažností SDB: čím závažnější je SDB, tím větší je riziko vzniku hypertenze.

Během zdravého spánku se krevní tlak snižuje, ale u pacientů s SDB dochází spíše k:

 • zvýšení krevního tlaku během spánku;
 • dlouhodobému kardiovaskulárnímu stresu, který může vést ke zvýšení krevního tlaku i během dne.

SDB se vyskytuje u více než 30 % pacientů s hypertenzí6 a přibližně u 80 % pacientů s lékově rezistentní hypertenzí.5 Zejména u této skupiny pacientů může být léčba přetlakem v dýchacích cestách obzvláště důležitá.7

2. Spánková apnoe a srdeční selhání

Až 50 % pacientů se srdečním selháním trpí středně závažnou až závažnou poruchou dýchání ve spánku (SDB)8 v podobě centrální spánkové apnoe (CSA), Cheyne-Stokesova dýchání (CSR), obstrukční spánkové apnoe (OSA) nebo jejich kombinací.9

Up to 50% of heart failure patients experience moderate to severe sleep-disordered breathing (SDB),8 in the form of central sleep apnoea (CSA), Cheyne-Stokes respiration (CSR), obstructive sleep apnoea (OSA) or a combination thereof.9

Cheyne-Stokesovo dýchání (CSR) se objevuje, když se střídají období hyperventilace a hypoventilace (v rámci dechového vzorce waxing/waning) s obdobími centrální hypopnoe/apnoe.

CSR je běžnou formou SDB u pacientů s těžkou dysfunkcí levé komory.10

Předpokládá se, že SDB a CSR urychlují progresi srdečního selhání tím, že způsobují:

 • Opakované hypoxie;
 • Zvýšené dodatečné zatížení;
 • Zvýšenou aktivitu sympatiku;11
 • Oscilace srdeční frekvence a krevního tlaku.

Fragmentovaný spánek v důsledku CSR způsobuje také únavu a denní ospalost, což ovlivňuje kvalitu života.

3. Spánková apnoe a cévní mozková příhoda

Většina pacientů, kteří prodělali cévní mozkovou příhodu a tranzitorní ischemickou ataku, má také SDB,14 která někdy není diagnostikována. Vzhledem k tomu, že pacienti po cévní mozkové příhodě s SDB mají také horší funkční výsledky15, měli byste při vyšetřování cévní mozkové příhody zvážit screening SDB.16

Cévní mozková příhoda může způsobit SDB tím, že ovlivní:

 • centrální mechanismy, které vedou k centrální spánkové apnoi;
 • svalový tonus, který vede k obstrukční spánkové apnoi.

Lidé se spánkovou apnoe mohou být náchylní k cévní mozkové příhodě kvůli řadě příznaků, které se u nich vyskytují. Zejména:

 • Opakované poklesy noční hladiny kyslíku v krvi způsobené spánkovou apnoe mohou vést k intermitentní hypoxii, která je prokazatelně spojena se systémovým zánětem.17
 • Fragmentace spánku v důsledku spánkové apnoe vede k hypersympatické aktivitě.18

Rozpoznání spánkové apnoe u osob, které přežily cévní mozkovou příhodu, je často náročné, protože příznaky spojené se spánkovou apnoí jsou často připisovány cévní mozkové příhodě. Kompletní spánková anamnéza od rodinných příslušníků vám pomůže určit, zda se spánková apnoe vyskytovala již před cévní mozkovou příhodou, nebo se rozvinula až po ní.

4. Spánková apnoe a diabetes 2. typu

Spánková apnoe je u pacientů s diabetem 2. typu běžná.19 Je nezávisle spojena s inzulinovou rezistencí, glukózovou intolerancí a metabolickým syndromem20-22 a pokud není léčena, může vést ke špatným celkovým výsledkům léčby.

Navzdory velkému počtu pacientů s diabetem 2. typu však SDB zůstává z velké části nediagnostikována.

Vyšetřujte své pacienty na diabetes 2. typu a spánkovou apnoe.

Na základě výsledků výzkumu Mezinárodní diabetologická federace uznává souvislost mezi diabetem 2. typu a spánkovou apnoe a doporučuje rutinní screening pacientů s OSA na diabetes 2. typu a screening pacientů s diabetem 2. typu, kteří vykazují příznaky spánkové apnoe, na OSA.

Vzhledem k tomu, že pacienti se spánkovou apnoí a pacienti s diabetem mají podobné komorbidity, doporučuje se provádět screening oběma směry: u pacientů s diabetem kontrolovat spánkovou apnoi a u pacientů se spánkovou apnoí kontrolovat diabetes.23

5. Spánková apnoe a CHOPN

Obstrukční spánková apnoe a chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) jsou dvě onemocnění, která se u pacienta často vyskytují současně.

CHOPN je onemocnění, které popisuje postupné zhoršování stavu dýchacího systému v důsledku obstrukce plicních dýchacích cest, emfyzému a sníženého průtoku vzduchu. CHOPN označuje také plicní onemocnění , jako je chronická bronchitida a v některých případech chronické astma.

Podle Americké hrudní společnosti mají pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) vyšší prevalenci poruch spánku než běžná populace, přičemž téměř 50 % pacientů uvádí významné poruchy kvality spánku.

Koexistence CHOPN a OSA se vyskytuje u 1 % dospělých.24

CHOPN a OSA se často označují jako překryvný syndrom. CHOPN i OSA jsou nezávislými rizikovými faktory pro:

 • arytmii;
 • vysoký krevní tlak;
 • srdeční selhání;
 • cévní mozkovou příhodu;
 • ostatní kardiovaskulární onemocnění.

Studie prokázaly, že pacienti s neléčeným překryvným syndromem mají vyšší úmrtnost1.

Reference:

*Apnoe je zástava dechu trvající déle než 10 sekund. Hypopnoe je definována jako pokles průtoku vzduchu o nejméně 30 % po dobu 10 sekund nebo déle a s tím spojená desaturace kyslíkem nebo probuzení.

 1. Peppard PE et al. N Engl J Med. 2000
 2. Lavie P et al. BMJ. 2000 
 3. Nieto FJ, Young TB et al. JAMA. 2000
 1. Bixler EO, Vgontzas AN at al. Arch Intern Med. 2000 
 2. Marin JM et al. JAMA. 2012 
 3. Logan AG, Perlikowski SM et al. J Hypertens. 2001 
 4. Montesi et al. Journal of Clinical Sleep Medicine. 2012 
 5. Bitter T. et al, EJHF, 2009 
 6. Oldenburg O et al. Circ J 2012 
 7. Lanfranchi PA et al. Circulation. 2003 
 8. Garcia-Touchard A et al. Chest. 2008 
 9. Javaheri S et al. AJRCCM. 2011 
 10. Javaheri S et al. J Am Col Cardiol. 2007 
 11. Johnson KG, et al. J Clin Sleep Med. 2010 
 12. Martínez-García MA, et al. Am J Respir Crit Care Med. 2009 
 13. Wessendorf TE, et al. J Neurol. 2000 
 14. Drager LF, et al. Chest. 2011 
 15. Jelic S, et al. Trends Cardiovasc Med. 2008 
 16. Einhorn et al. Endocr Pract. 2007 
 17. Aronsohn et al. Am J Respir Crit Care Med. 2010 
 18. Punjabi et al. Am J Respir Crit Care Med. 2002 
 19. Coughlin et al. Eur Heart J. 2004 
 20. International Diabetes Federation. The IDF consensus statement on sleep apnoea and type 2 diabetes. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation; 2008 
 21. Ruth Lee, Walter T. McNicholas. Obstructive Sleep Apnea in Chronic Obstructive Pulmonary Disease Patients. Curr Opin Pulm Med. 2011;17(2):79-83.