Výzkum CHOPN v domácí NIV | ResMed Ceska Republika

Výzkum v oblasti domácí NIV pro léčbu CHOPN

Objevte klíčové poznatky z nedávného klinického výzkumu a jejich důsledky pro rozhodování o léčbě a výběru pacientů.

Jaké jsou důkazy založené na výhodách domácí NIV pro CHOPN? 

Studie HOT-HMVhot-hmv-study-graph

Studie HOT-HMV1 prokázala 51% snížení rizika opětovného přijetí do nemocnice nebo úmrtí u pacientů s hyperkapnickou CHOPN léčených domácí neinvazivní ventilací a kyslíkovou léčbou.

 

Klíčová zjištění HOT-HMV

Nákladová efektivita léčby HOT-HMV

Podle výsledků studie HOT-HMV1 byla provedena zdravotně ekonomická analýza s cílem posoudit nákladovou efektivitu HOT-HMV ve srovnání se samotnou HOT u pacientů s CHOPN ve Spojeném království s přetrvávající hyperkapnií po život ohrožující exacerbaci.2

Analýza ukazuje, že pravděpodobnost, že HOT-HMV bude nákladově efektivní, je 62 %, na základě ochoty zaplatit 30 000 GBP.

Köhnleinova studie

mortality-reduction-icon

Snížení rizika úmrtnosti o 76 % za 1 rok s neinvazivní ventilací3

Tato randomizovaná, kontrolovaná studie prokázala významné zlepšení přežití u pacientů se stabilní hyperkapnickou CHOPN, kteří byli účinně léčeni NIV.

quality-of-life-icon

Zlepšení kvality života3

Pomocí dotazníku „St George’s Respiratory Questionnaire“ studie také ukázala, že pacienti léčby NIV hlásili výrazné zlepšení kvality života

Kdo a kdy: výběr pacientů pro domácí NIV

Pacienti zotavující se z akutního respiračního selhání spojeného s exacerbací CHOPN by měli být vyšetřeni 2–4 týdny po vyřešení respirační acidózy a těm s přetrvávající hyperkapnií by měla být podána domácí NIV.1

Pacienti se stabilní CHOPN s chronickým hyperkapnickým respiračním selháním také profitují z domácí NIV.3

Rozdíly v načasování iniciace domácí NIV mohou vysvětlovat různé výsledky napříč studiemi.1,4

Vývojový diagram znázorňující výběr pacienta pro domácí NIV na základě údajů z klinické studie.1,3

patient-selection-noninvasive-ventilation-COPD

Doporučení GOLD

Pokyny „Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD)“ uvádějí, že domácí NIV může zlepšit míru přežití bez hospitalizace u vybraných pacientů po nedávné hospitalizaci, zejména u pacientů s výraznou denní perzistující hyperkapnií (PaCO2 ≥52 mmHg‘, úroveň důkazu = B).5

Pokyny GOLD

Pokyny ERS

Multidisciplinární výbor ERS Task Force zveřejnil doporučení založená na důkazech pro klinickou aplikaci dlouhodobé domácí NIV u pacientů s chronickou hyperkapnickou CHOPN.6

 • Použití dlouhodobé domácí NIV u stabilní hyperkapnické CHOPN.
 • Použití dlouhodobé domácí NIV u pacientů s CHOPN po exacerbaci CHOPN vyžadující akutní NIV.
 • Použití NIV zaměřené na snížení oxidu uhličitého.
 • Použití pevné tlakové podpory jako režimu ventilátoru první volby.
Pokyny ERS

Jak léčit pacienty s CHOPN prostřednictvím domácí NIV: osvědčené postupy

Zlepšení zvýšených hladin arteriálního oxidu uhličitého by mělo být jedním z hlavních cílů domácí NIV.7

Údaje z klinických studií ukazují, že vyšší inspirační tlaky zaměřené na snížení zvýšených hladin oxidu uhličitého přispívají k úspěchu domácí léčby NIV.1,3

Vysoká intenzita NIV zřejmě nemá negativní dopad na adherenci, kvalitu spánku nebo kvalitu života.8

Sledování pacienta

Pečlivé sledování je nezbytné u pacientů, u kterých byla zahájena vysoce intenzivní NIV. To by mohlo být usnadněno telemedicínskou technologií poskytující ventilační údaje a údaje o asynchronii pacient-ventilátor, jakož i transkutánní měření plynů a dalších relevantních parametrů.

[Webinář] Domácí NIV u stabilní CHOPN: jak a proč?

ResMed-CHOPN-ventilace-neinvazivni-doma

S více než 20 lety zkušeností v oblasti neinvazivní ventilace zkoumá profesor Windisch vývoj léčby od časných negativních studií využívajících nízkointenzivní tlakovou ventilaci až do dnešního přístupu založeného na důkazech to vše k vylepšení míry přežití a kvality života u pacientů se stabilní hyperkapnickou CHOPN.

Podpora výzkumu iniciovaného výzkumným pracovníkem

ResMed věří v potřebu podporovat etický, nezávislý klinický výzkum prováděný kvalifikovanými externími pracovníky.

Reference:

*Jak ukazují výsledky, co se týče kvality života a dodržování léčby za 3 a 6 měsíců

 1. Murphy P et al. Effect of Home Noninvasive Ventilation With Oxygen Therapy vs Oxygen Therapy Alone on Hospital Readmission or Death After an Acute COPD Exacerbation. A Randomized Clinical Trial, JAMA. Published online May 21, 2017. doi:10.1001/jama.2017.4451.
 2. Murphy PB et al. Cost-Effectiveness of Home Oxygen Therapy-Home Mechanical Ventilation (HOT-HMV) for the Treatment of Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD) with Chronic Hypercapnic Respiratory Failure Following an Acute Exacerbation of COPD in the United Kingdom (UK). American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine 2018;197:A2517.
 3. Köhnlein T, et al., Non-invasive positive pressure ventilation for the treatment of severe stable chronic obstructive pulmonary disease: a prospective, multicentre, randomised, controlled clinical trial. Lancet Respir Med 2014;2:698-705.
 1. Struik FM, et al. Nocturnal non-invasive ventilation in COPD patients with prolonged hypercapnia after ventilatory support for acute respiratory failure: a randomised, controlled, parallel-group study. Thorax 2014;69:826-34.
 2. Vogelmeier DF, et al. Global strategy for diagnosis, management, and prevention of COPD. Am J Respir Crit Care Med 2017;195:557-82.
 3. Ergan B, Oczkowski S, Rochwerg B, et al. European Respiratory Society Guideline on Long-term Home Non-Invasive Ventilation for Management of Chronic Obstructive Pulmonary Disease. Eur Respir J 2019; in press (https://doi.org/10.1183/13993003.01003-2019).
 4. Nocturnal non-invasive positive pressure ventilation for COPD. Windisch W et al. Expert Rev Respir Med. 2015 Jun; 9(3):295-308.
 5. Dreher M, et al. Noninvasive ventilation in COPD: impact of inspiratory pressure levels on sleep quality. Chest 2011;140:939-45.